close menu

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN NUTRISAN

1. Definities

1.1. “NUTRISAN”: De naamloze vennootschap “NUTRISAN”, met zetel te 9100 Sint Niklaas, Oude Molenstraat 94, België, BTW BE-0474.269.424, RPR Gent, afdeling Dendermonde;
1.2. “Klant”: Elke rechtspersoon, evenals iedereen die in naam of voor rekening van die rechtspersoon een bestelling plaatst bij NUTRISAN;
1.3. “Producten”: Alle nutritionele en fytotherapeutische supplementen die deel uitmaken van het gamma van NUTRISAN.

2. Toepassingsgebied voorwaarden

2.1. Alle commerciële relaties tussen NUTRISAN en de Klant, worden beheerst door (in hiërarchisch dalende volgorde): (i) de schriftelijke overeenkomst tussen NUTRISAN en de Klant; (ii) de schriftelijke orderbevestiging uitgaande van NUTRISAN; (iii) de door de Klant geplaatste bestelling; (iv) deze algemene voorwaarden (hierna “voorwaarden”) en (v) het Belgische recht.
2.2. NUTRISAN verbindt zich ertoe om voorafgaandelijk aan het sluiten van de overeenkomst de algemene voorwaarden – zoals steeds beschikbaar op de website van NUTRISAN – ter kennis te brengen van de Klant. Door het plaatsen van een order of het sluiten van een overeenkomst, erkent de Klant bijgevolg kennis genomen te hebben van deze voorwaarden en deze te aanvaarden. De voorwaarden hebben steeds voorrang op deze van de Klant, zelfs indien deze bepalen dat zij als enige gelden.
2.3. Het (herhaaldelijk) niet-toepassen door NUTRISAN van enig recht, kan slechts worden beschouwd als het dulden van een bepaalde toestand en ontneemt NUTRISAN niet het recht dit later in te roepen.
2.4. NUTRISAN behoudt zich het recht voor om haar algemene voorwaarden op ieder moment aan te passen of te wijzigen na voorafgaande schriftelijke kennisgeving aan de Klant. De gewijzigde algemene voorwaarden zijn slechts van toepassing op bestellingen geplaatst en/of overeenkomsten tot stand gekomen nadat de wijzigingen werden doorgevoerd en ter kennis gebracht aan de Klant.
2.5. De eventuele nietigheid van één of meerdere bedingen uit deze voorwaarden of een gedeelte daarvan, doet geen afbreuk aan de geldigheid en toepasselijkheid van de andere clausules en/of de rest van de bepaling in kwestie. In dergelijk geval zullen NUTRISAN en de Klant onderhandelen om de nietige bepaling te vervangen door een equivalente bepaling die beantwoordt aan de geest van deze voorwaarden. Komen NUTRISAN en de Klant niet tot een akkoord, dan kan de bevoegde rechter de nietige bepaling matigen tot wat (wettelijk) is toegelaten.

3. Offerte

3.1. Catalogi, brochures, nieuwsbrieven, folders en andere publicitaire aankondigingen, alsook de vermeldingen op de website (https://www.nutrisan.com) zijn geheel vrijblijvend en slechts te beschouwen als een uitnodiging tot het plaatsen van een order door de Klant, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De vermelde prijs, beschrijving, eigenschappen en afbeeldingen van de Producten zijn louter indicatief en niet bindend voor NUTRISAN.
3.2. Een offerte is slechts geldig voor de specifieke bestelling en geldt dus niet automatisch voor volgende (gelijkaardige) bestellingen. Een offerte geldt tevens slechts voor de duur die erop wordt vermeld. Indien geen duurtijd op de offerte is vermeld, is de geldigheidsduur van de offerte beperkt tot 2 maanden. Bovendien omvat een offerte enkel die Producten die er uitdrukkelijk in worden vermeld.

4. Totstandkoming overeenkomst

4.1. Een overeenkomst komt slechts tot stand na schriftelijke of elektronische bevestiging van de bestelling door een persoon bevoegd om NUTRISAN te verbinden, dan wel door begin van uitvoering van de bestelling door NUTRISAN.
Een aankoop, afgesloten per telefoon door de Klant, komt pas tot stand wanneer NUTRISAN op het einde van de telefonische bestelling op duidelijke wijze een overzicht geeft van de gevraagde bestelling zodat de Klant de mogelijkheid wordt gelaten om de bestelling te bevestigen resp. te wijzigen/ aan te vullen. Na de totstandkoming van de aankoop, zal NUTRISAN een bevestigingsmail- of brief te verzenden naar de Klant aangaande zijn bestelling.
4.2. NUTRISAN behoudt zich steeds het recht voor om bijkomende informatie op te vragen aangaande de Klant – diens activiteiten of kredietwaardigheid, en bij gebreke aan mededeling hiervan – de uitvoering van de bestelling te weigeren of op te schorten.
4.3. In het geval NUTRISAN zich voorafgaandelijk aan of tijdens de uitvoering van de bestelling, omwille van objectieve redenen, niet (langer) in staat ziet om uitvoering te geven aan de bestelling (door onder meer het niet of niet meer voorradig zijn van bepaalde Producten), zal NUTRISAN hiervan de Klant zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen een redelijke termijn op de hoogte brengen. Reeds betaalde gelden zullen in dat geval binnen de 14 kalenderdagen na datum van het tot stand komen van de overeenkomst worden terugbetaald. In geen geval kan in dergelijk geval een schadevergoeding worden geëist van NUTRISAN.

5. Annulering

5.1. Annulering door de Klant
5.1.1. De Klant kan de bestelling slechts geldig annuleren (i) ofwel binnen de 48 uur volgende op de totstandkoming van de overeenkomst, (ii) ofwel na voormelde termijn van 48 uur volgend op de totstandkoming van de overeenkomst indien de bestelling nog niet werd verwerkt door NUTRISAN, en dit op schriftelijke of elektronische wijze. Na deze termijnen is de Klant een schadevergoeding van 10% van de prijs van de aanvaarde bestelling verschuldigd aan NUTRISAN (met een minimum van €500) en dit onverminderd het recht op vergoeding van hogere bewezen schade.
5.2. Annulering door NUTRISAN
5.2.1. NUTRISAN heeft het recht om de bestelling te annuleren, in het geval deze is gebaseerd op foutieve informatie van de Klant of wanneer NUTRISAN vermoedt dat de Klant beroep doet op NUTRISAN omwille van redenen die niet als objectief redelijk en aanvaardbaar kunnen worden beschouwd. In dergelijk geval is de Klant ertoe gehouden minstens de reeds door NUTRISAN gedragen kosten te vergoeden (met een minimum van 500 euro) en dit onverminderd het recht op vergoeding van hoger bewezen schade.
5.2.2. Indien NUTRISAN tijdens de uitvoering van de bestelling, omwille van objectieve redenen, niet (langer) in staat is om deze uit te voeren, zal NUTRISAN de Klant hiervan binnen een redelijke termijn op de hoogte brengen. Enkel wanneer geen alternatieve oplossing voorhanden is, zal NUTRISAN de overeenkomst annuleren en de reeds betaalde gelden binnen 14 kalenderdagen na voornoemde kennisgeving terugbetalen aan de Klant.

6. Prijs

6.1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn exclusief BTW en eventuele verpakkings-, leverings-, verzekerings- en administratiekosten, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
6.2. De prijs verschuldigd door de Klant is de prijs zoals van toepassing op de prijslijst die op het ogenblik dat de Klant de bestelling plaatst geldig is.
6.3. Voor zover de prijzen zijn gebaseerd op de alsdan geldende hoogte van loonkosten, kosten van bestanddelen/ingrediënten, sociale premies en overheidslasten, vervoerskosten en verzekeringspremies, kosten van materialen en grondstoffen, wisselkoersen en/of andere kosten is NUTRISAN in geval van verhoging van één of meer van deze prijsfactoren gerechtigd haar prijzen dienovereenkomstig te verhogen en dit in overeenstemming met de wettelijk toegelaten normen.

7. Termijnen van levering

7.1. Tenzij wanneer uitdrukkelijk anders overeengekomen, is het te verwachten tijdstip van levering steeds bij benadering en niet bindend. Tenzij in geval van opzet en/of zware fout, kan het overschrijden van de voorziene termijn kan aldus geen aanleiding geven tot boete, schadevergoeding, indeplaatsstelling of beëindiging van de overeenkomst ten laste van NUTRISAN.
7.2. Een gebrekkige, laattijdige of onvolledige levering kan noch de niet-betaling, noch een laattijdige betaling van de verschuldigde bedragen wettigen.
7.3. De voorziene leveringstermijnen vervallen automatisch, in geval:
– NUTRISAN niet tijdig beschikt over alle noodzakelijke gegevens, specificaties en instructies van de Klant;
– Van wijzigingen in de bestelling;
– Van overmacht en/of hardship, zoals omschreven in artikel 15.

8. Wijze van levering

8.1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, worden de Producten steeds EX WORKS (Incoterms 2020) geleverd op het door de Klant opgegeven leveringsadres, zodoende de kosten voor de levering steeds gedragen worden door de Klant en het risico voor beschadigingen, vernielingen en verdwijningen met betrekking tot de Producten overgaat op de Klant van zodra het transport van de Producten aanvangt.
8.2. Eventuele bijkomende kosten van inontvangstname van de Producten zijn steeds ten laste van de Klant.
8.3. De manier waarop het transport plaatsvindt en op wie zij beroep doet, worden door NUTRISAN naar redelijkheid bepaald.
8.4. Wanneer de bestelling door de Klant wordt geweigerd op moment van de levering, zal deze opnieuw worden afgeleverd bij NUTRISAN. De kosten van aflevering, alsook de hieraan verbonden kosten (zoals maar niet beperkt tot bewaar- en opslagkosten) zijn voor rekening van de Klant.
8.5. De leveringsbon zal bij de levering worden overgemaakt aan de Klant.

9. Zichtbare/verborgen gebreken en klachten:

9.1. De Klant moet direct bij de levering van de Producten een eerste verificatie uitvoeren, die onder meer betrekking heeft op: (louter exemplatieve opsomming) hoeveelheid en gewicht, conformiteit van de levering, zichtbare gebreken, juiste locatie(s), etc. De Klant dient direct verifieerbare afwijkingen, op straffe van verval, binnen de 48 uur na levering en in elk geval voor ingebruikname schriftelijk aan NUTRISAN te melden.
9.2. De Klant dient enig verborgen gebrek binnen de maand vanaf datum van levering van de Producten (leveringsbon), maar in ieder geval 48 uur na ontdekking ervan, schriftelijk aan NUTRISAN mee te delen per fax, post of per e-mail (info@nutrisan.com).
9.3. Indien geen klachten worden meegedeeld binnen deze termijnen, wordt de Klant geacht de levering te hebben goedgekeurd en aanvaard.
9.4. Na het constateren van enig gebrek is de Klant verplicht om het verder gebruik van het desbetreffende Product onmiddellijk te staken en voorts al het redelijke te doen en te laten doen ter voorkoming van (verdere) schade en correcte bewaring van de Producten op straffe van onontvankelijkheid van de klacht. De garantie of vrijwaring voor zichtbare en/of verborgen gebreken is in geen geval van toepassing indien de schade is veroorzaakt door een foutief gebruik of foutieve bewaring van het Product.
9.5. De Klant mag in geen geval de Producten terugsturen aan NUTRISAN op grond van dit artikel zonder voorafgaandelijk akkoord van laatstgenoemde. NUTRISAN behoudt zich het recht voor om samen met de Klant, ter plaatse de gebreken te gaan vaststellen en de oorzaak ervan na te gaan. NUTRISAN is in geen geval verantwoordelijk voor het verlies van of schade aan teruggezonden Producten, tot wanneer deze door NUTRISAN in haar magazijnen werden aanvaard.
9.6. Elke aanspraak op vrijwaring vervalt bij verwerking, verandering door de Klant of door derden of ingeval van abnormale of buitengewone aanwending van de Producten of schade veroorzaakt door overmacht/hardship.
9.7. De waarborgen die NUTRISAN aan de Klant aanbiedt blijven naar eigen keuze en inzicht van NUTRISAN beperkt tot (geheel of gedeeltelijke): (i) vervanging en/of (ii) terugname van de betreffende Producten, met creditering aan de Klant.

10. Betaling

10.1. NUTRISAN behoudt zich steeds het recht voor aan de Klant integrale betaling te vragen alvorens tot uitvoering van de bestelling over te gaan.
10.2. De leveringstermijn zal in elk geval opgeschort worden wanneer de Klant, die ertoe gehouden is de prijs integraal voorafgaandelijk te betalen, deze betaling niet tijdig uitvoert (tenzij de Klant hiervoor een grondige reden aanvoert). Bovendien kan NUTRISAN de gehele aankoop of een deel ervan als geannuleerd beschouwen wanneer voormelde betaling – zelfs na hiertoe te zijn aangemaand – niet plaatsvindt en heeft zij tevens het recht op vergoeding van de schade die zij lijdt, dewelke forfaitair geraamd word op 20 % van de prijs (exclusief BTW), met een minimum van 100 euro, onverminderd haar recht op vergoeding van hogere bewezen schade.
10.3. Onverminderd hetgeen bepaald in artikel 10.2 of tenzij wanneer uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn de facturen van NUTRISAN door de Klant integraal betaalbaar via overschrijving binnen de 15 kalenderdagen volgende op factuurdatum en zonder korting op factuurdatum.
10.4. Facturen kunnen door de Klant enkel geldig schriftelijk worden geprotesteerd bij aangetekende brief binnen de 7 dagen volgend op de factuurdatum en met vermelding van factuurdatum, factuurnummer en een gedetailleerde motivering. Dergelijk protest ontheft de Klant in geen geval van zijn betalingsverplichtingen.
10.5. De onvoorwaardelijke betaling door de Klant (van een deel) van het factuurbedrag, geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van de factuur.
10.6. Deelbetalingen door de Klant worden steeds aanvaard onder alle voorbehoud en zonder enige nadelige erkentenis, en eerst toegerekend op de inningskosten, vervolgens op het schadebeding, de vervallen rente en ten slotte op de hoofdsom, waarbij bij voorrang wordt toegerekend op de oudste openstaande hoofdsom.

11. Gevolgen van niet- of niet-tijdige betaling

11.1. Voor elke factuur die geheel of gedeeltelijk niet betaald is door de Klant op de vervaldag wordt van rechtswege, zonder voorafgaande ingebrekestelling, een nalatigheidsinterest aangerekend van 1% per achterstallige maand, waarbij elke begonnen maand als volledig verlopen wordt beschouwd en bovendien wordt het verschuldigde bedrag verhoogd met alle inningskosten van NUTRISAN verbonden aan de invordering van de schuld, alsook met 20 % van het factuurbedrag, met een minimum van 100 euro (excl. BTW), ten titel van forfaitaire schadevergoeding, onverminderd het recht van NUTRISAN om een hogere schadevergoeding te eisen.
11.2. Indien de Klant in gebreke blijft om één of meerdere uitstaande vorderingen aan NUTRISAN te voldoen, behoudt NUTRISAN zich het recht voor om elke verdere levering onmiddellijk stop te zetten en om zonder enige ingebrekestelling andere bestellingen als geannuleerd te beschouwen, in welk geval de forfaitaire schadevergoeding zoals voorzien in artikel 10.2 is verschuldigd.
11.3. Bovendien brengt dit de onmiddellijke opeisbaarheid mee van alle andere facturen, zelfs deze die nog niet vervallen zijn en vervallen alle toegestane betalingsvoorwaarden. Hetzelfde geldt ingeval van dreigend faillissement, gerechtelijke of minnelijke ontbinding, staking van betaling, alsook bij elk ander feit wijzend op de insolvabiliteit van de Klant.

12. Elektronische facturatie

Door het plaatsen van een bestelling, verklaart de Klant zich uitdrukkelijk akkoord met het gebruik van elektronische facturatie door NUTRISAN, behoudens schriftelijke afwijking tussen partijen.

13. Aansprakelijkheid

13.1. Met uitzondering van de vrijwaring door NUTRISAN volgens artikel 9, is de aansprakelijkheid van NUTRISAN steeds beperkt tot de prijs van de door NUTRISAN geleverde Producten en in ieder geval beperkt tot de aansprakelijkheid die dwingend door de wet is opgelegd.
13.2. Voor zover toepasselijk, is de productaansprakelijkheid van NUTRISAN, als producent van de Producten, in elk geval beperkt tot volgende schade, dewelke werd veroorzaakt door een gebrek in haar Product:
– Fysieke schade toegebracht aan personen (veroorzaakt door om het even welke persoon die het Product gebruikt);
– Schade toegebracht aan goederen, onder aftrek van een franchise van 500 euro en voor zover deze bestemd zijn voor en hoofdzakelijk gebruikt zijn door het slachtoffer in privésfeer, met uitzondering van de schade toegebracht aan het gebrekkige Product zelf.
Onverminderd het voorgaande is NUTRISAN evenwel niet aansprakelijk wanneer:
– De schade wordt veroorzaakt door de schuld van het slachtoffer of een persoon voor wie het slachtoffer verantwoordelijk is;
– De schade veroorzaakt door een gebrek dat niet bestond op het tijdstip dat het Product in het verkeer werd gebracht, noch wanneer het onmogelijk was het bestaan van het gebrek te ontdekken.
13.3. NUTRISAN is in geen enkel geval gehouden tot het vergoeden van onrechtstreekse schade (zoals, maar niet beperkt tot, inkomstenderving of schade aan derden).
13.4. NUTRISAN is evenmin aansprakelijk voor gebreken die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt worden door een daad van de Klant of van een derde, ongeacht of deze worden veroorzaakt door een fout of nalatigheid.
13.5. Voor wat betreft het gebruik van de Producten en de werking ervan benadrukt NUTRISAN als volgt (zonder beperkt te zijn):
– Het bestemmen van de Producten door de Klant/eindgebruiker gebeurt onder de volledige verantwoordelijkheid en op risico van de eindgebruiker.
– De Producten dienen steeds gebruikt te worden in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing, die samen met het Product geleverd wordt. De eindgebruiker dient zich er aldus van te vergewissen dat de verantwoordelijkheid bij hem ligt om, voorafgaandelijk aan het gebruik van de Producten, de nodige voorzichtigheid aan de dag te brengen (gezien de samenstelling/ingrediënten van de Producten, toegelaten hoeveelheid, combinatie met andere producten/geneesmiddelen, of eventueel ontvangen doktersadvies), zodoende NUTRISAN hiertoe geen enkele aansprakelijkheid draagt. Bovendien is de eindgebruiker ook volledig zelf verantwoordelijk om te beoordelen of hij allergisch is aan een of meerdere bestanddelen waaruit de Producten van NUTRISAN zijn opgebouwd.
– De werking van het Product is mede afhankelijk van persoonlijke feiten en omstandigheden, alsmede van het juiste, op de individuele situatie van de eindgebruiker afgestemde gebruik. De werking van het Product wordt door NUTRISAN aan de eindgebruiker, van wie zij de persoonlijke feiten en omstandigheden niet kent, in geen geval gegarandeerd. NUTRISAN kan bv. niet aansprakelijk gesteld worden wanneer de eindgebruiker geen gezonde nachtrust heeft, na inname van Producten ter bevordering van een gezonde nachtrust.
De Klant aanvaardt dat hij als enige de verantwoordelijkheid draagt om zijn klant, dewelke al dan niet een eindgebruiker is van de Producten, van bovenstaande op de hoogte te brengen en daar minstens op toe te zien. Bijgevolg kan NUTRISAN dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor enige vorm van schade die voortvloeit uit de niet-naleving van artikel 13.5.
13.6. De Klant erkent uitdrukkelijk dat:
– de Producten voldoen aan de Belgische regelgeving en/of vereisten, zoals deze gelden in België ten opzichte van (eind) klanten op het moment van levering van het Product aan de Klant door NUTRISAN. NUTRISAN kan niet aansprakelijk gesteld worden voor (i) latere wetswijzigingen van welke aard ook en/of (ii) regelgeving of vereisten die gelden in een ander rechtsgebied en opzichte van (eind)klanten waarvan de naleving onder de uitdrukkelijke verantwoordelijkheid van de Klant valt. De Klant zal NUTRISAN dan ook vrijwaren voor alle claims in dit kader.
– NUTRISAN haar voedingssupplementen het voorwerp uitmaken van een notificatie van het Belgisch Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).

14. Promoties

Promotionele toegiften door NUTRISAN, in welke vorm dan ook (zoals maar niet beperkt tot prijsverminderingen, kortingsbonnen, gratis verzending, etc.) dienen steeds gebruikt te worden volgens de richtlijnen zoals uitdrukkelijk aangegeven dienaangaande. In ieder geval kunnen deze slechts op 1 bestelling betrekking hebben, niet gecumuleerd worden en dragen deze een persoonlijk karakter.

15. Overmacht/hardship

15.1. Partijen zijn niet aansprakelijk voor een tekortkoming in de nakoming van hun verplichtingen veroorzaakt door overmacht of hardship. Worden conventioneel beschouwd als gevallen van overmacht of hardship: alle omstandigheden die op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijze onvoorzienbaar waren en onvermijdbaar zijn, en die in hoofde van NUTRISAN en/of de Klant de onmogelijkheid creëren om de overeenkomst uit te voeren of die de uitvoering van de overeenkomst financieel of anderszins zwaarder of moeilijker zouden maken dan normaal voorzien is (zoals, doch niet beperkt tot oorlog, natuuromstandigheden, brand, inbeslagname, vertragingen bij of faillissement van derde partijen waarop NUTRISAN beroep doet, algemene schaarste aan grondstoffen of Producten, personeelstekort, staking, bedrijfsorganisatorische omstandigheden en epidemie en/of pandemie).
15.2. Voormelde situaties geven NUTRISAN resp. de Klant het recht de herziening en/of schorsing te vragen van de overeenkomst door een eenvoudige schriftelijke betekening, zonder dat zij enige schadevergoeding verschuldigd is of kan zijn. Indien de situatie van overmacht en/of hardship langer dan 2 maanden aanhoudt, hebben beide partijen (zowel de partij geconfronteerd met overmacht/hardship als de wederpartij) het recht de overeenkomst te beëindigen zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn.

16. Intellectuele rechten

NUTRISAN garandeert te beschikken over de nodige licenties voor het aanbieden van haar productenassortiment. Evenwel behoudt NUTRISAN alle auteursrechten of de aan haar gegunde rechten op de door haar opgemaakte ontwerpen, tekeningen, modellen, stalen, foto’s en producten, zodoende de Klant niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NUTRISAN mag overgaan tot het kopiëren of gebruik van onder meer de Producten voor andere doeleinden dan waarvoor deze bedoeld zijn.

17. Compensatie

NUTRISAN en de Klant compenseren en verrekenen automatisch en van rechtswege alle actueel bestaande en toekomstige schulden opzichtens elkaar. Dit betekent dat in de permanente relatie tussen NUTRISAN en de Klant steeds maar de grootste schuldvordering per saldo na de voormelde automatische verrekening overblijft. Deze schuldvergelijking zal in elk geval tegenstelbaar zijn aan de curator en de overige samenlopende schuldeisers, die zich dus niet zullen kunnen verzetten tegen de door partijen doorgevoerde schuldvergelijking.

18. Confidentialiteit

18.1. Beide partijen en hun personeel en aangestelden – waarvoor partijen zich sterk maken – verplichten zich om – behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de wederpartij – geen confidentiële informatie betreffende de andere partij en de uitvoering van de overeenkomst tussen partijen aan derden kenbaar te maken, te verspreiden of te gebruiken

19. Privacy

19.1. De verwerking van persoonsgegevens door NUTRISAN betreffende een (potentiële) Klant en/of haar personeel vindt plaats conform de bepalingen van de privacyverklaring van NUTRISAN, dewelke kan geconsulteerd worden op haar website. In dit kader, treedt NUTRISAN op als verantwoordelijke voor de verwerking. Deze privacyverklaring bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die NUTRISAN verzamelt, alsook over de wijze waarop NUTRISAN deze gebruikt en verwerkt. Door het aankopen van de Producten resp. door een overeenkomst af te sluiten met NUTRISAN, erkent de Klant kennis genomen te hebben van deze privacyverklaring en deze te aanvaarden.

20. Rechtskeuze en bevoegde rechtbanken

20.1. Het Belgisch recht is van toepassing.
20.2. Geschillen behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement waar NUTRISAN haar maatschappelijke zetel heeft, tenzij NUTRISAN hiervan uitdrukkelijk afwijkt.

21. Taal

21.1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen erkent de Klant dat de taal van deze voorwaarden eveneens de voertaal vormt in alle commerciële transacties met NUTRISAN.
21.2. De oorspronkelijke taal van deze voorwaarden is het Nederlands. Vertalingen of documenten opgesteld in een andere taal, vormen steeds louter een toegift naar de Klant toe. In het geval van tegenstrijdigheden, zal de Nederlandse versie steeds prevaleren.