close menu

PRIVACYVERKLARING NUTRISAN

Wij begrijpen dat uw vertrouwen in ons het belangrijkste kapitaal is van “NUTRISAN NV” (hierna genoemd “NUTRISAN”, “wij” of “ons”). Uw privacy is dan ook van essentieel belang voor ons.

Huidige privacy verklaring (hierna genoemd “Privacy Verklaring”) is onder meer van toepassing op (i) onze website https://www.nutrisan.com (hierna genoemd de “Website”), (ii) alle (commerciële) relaties tussen NUTRISAN en haar klanten, prospecten en business partners en (iii) bij bezoek van onze vestiging/gebouwen.

Deze Privacy Verklaring bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die NUTRISAN verzamelt, alsook over de wijze waarop NUTRISAN deze persoonsgegevens gebruikt en verwerkt.

NUTRISAN wil benadrukken dat zij te allen tijde tracht te handelen in overeenstemming met de “Privacy Wetgeving”, te weten (i) de Belgische Privacywet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, (ii) de EU Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG en (iii) de (toekomstige) Belgische wetgeving omtrent de implementatie van voornoemde Verordening.

Het bezoeken van de Website, het beroep doen op de diensten van NUTRISAN, het aankopen van producten/goederen van NUTRISAN, het inschrijven op een nieuwsbrief, enige communicatie met NUTRISAN, het eventueel aanmaken van een account, het inschrijven voor een event/seminarie/…, etc. impliceert uw uitdrukkelijke goedkeuring (door middel van mededeling van uw persoonsgegevens of opt-in) van de Privacy Verklaring en aldus van de manier waarop NUTRISAN uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en verwerkt.

Gelieve deze Privacy Verklaring te lezen in samenhang met de legal disclaimer en cookie policy van NUTRISAN.

I. Soorten persoonsgegevens

NUTRISAN kan volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

 • Naam
 • Voornaam
 • Emailadres
 • Telefoonnummer (vast en/of gsm) en fax
 • Functie
 • Accountnaam
 • Afbeelding/foto
 • Bedrijf
 • Leveringsadres
 • Facturatieadres
 • Betaalgegevens
 • BTW-nummer
 • Voorkeur communicatiemiddel

NUTRISAN kan tevens automatisch anonieme informatie verzamelen betreffende het gebruik dat u maakt van de Website. Zo kan NUTRISAN, bijvoorbeeld, automatisch loggen welke onderdelen u bezoekt van de Website, van welke webbrowser u gebruik maakt, welke website u bezocht wanneer u toegang kreeg tot de Website. Wij kunnen u niet identificeren op grond van deze gegevens, maar het laat NUTRISAN toe om statistieken op te maken betreffende het gebruik van de Website.

II. Wijze van verzameling persoonsgegevens

Deze persoonsgegevens worden verzameld bij of in het kader van:

 • Bezoek van de Website
 • Een samenwerking met NUTRISAN
 • Correspondentie met en uitgaande van NUTRISAN
 • Bezoek van het gebouw/vestiging
 • Het aanmaken van een account
 • Het opvragen van een offerte
 • Het inschrijven op de nieuwsbrief
 • Het gebruik dat u maakt van de diensten Nutrisan (al dan niet via de website)
 • Het inschrijven voor events, seminaries, etc
 • Het nemen van foto’s of filmen van beelden op events
 • Het uitwisselen van business cards
 • De verificatie van uw identiteit (bv. wanneer u de klantendienst contacteert)

De door NUTRISAN verzamelde persoonsgegevens worden aldus uitdrukkelijk en vrijwillig door u verstrekt.

Het verstrekken van bepaalde persoonsgegevens is (soms) een voorwaarde om te kunnen genieten van bepaalde diensten (e.g. om toegang te krijgen tot bepaalde delen van de Website, om in te schrijven op nieuwsbrieven, om deel te nemen aan bepaalde activiteiten en events). Hierbij wordt aangegeven welke gegevens verplicht in te vullen zijn en welke optioneel zijn.

III. Gebruik persoonsgegevens

NUTRISAN kan gebruik maken van uw persoonsgegevens voor volgende doeleinden:

 • De uitvoering van een overeenkomst met NUTRISAN (incl. de opvolging daarvan)
 • Het verzenden van gerichte marketing en reclame, updates en promotionele aanbieden op grond van uw expliciete goedkeuring, alsook het voorspellen/tracken van aankoopgedrag en anticipatie daarop via profiling
 • Statistische doeleinden
 • Het verzenden van nieuwsbrieven
 • De opmaak van offertes
 • Het gebruik van foto’s/camerabeelden op de website of social media pagina van NUTRISAN
 • Follow-up na een meeting
 • De aanmaak van een account
 • Registratie van bezoeker in het gebouw/vestiging
 • Registratie van inschrijving voor een event, seminarie, etc.
 • Het beantwoorden van vragen (al dan niet gesteld via contactformulier) of leveren van support
 • Het optimaliseren van de kwaliteit, het beheer en de inhoud van de Website
 • Het uitvoeren van klantentevredenheidsonderzoeken, enquêtes of andere marktonderzoeken
 • Het verzenden van facturen en de invordering van facturen

De verwerking vindt plaats op onderstaande rechtsgronden, naar gelang het geval:

U hebt toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor één of meer specifieke doeleinden

 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst met NUTRISAN of om op uw verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen
 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op NUTRISAN rust
 • De verwerking is noodzakelijk om uw vitale belangen of die van een andere natuurlijke persoon te beschermen
 • De verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang
 • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van NUTRISAN of van een derde, behalve wanneer uw belangen of grondrechten en uw fundamentele vrijheden die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen (met name wanneer u minderjarig bent)

IV. Openbaarmaking persoonsgegevens aan derden

NUTRISAN zal uw persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij wanneer het noodzakelijk is in kader van de uitvoering van de overeenkomst en de optimalisering daarvan. In dit kader zullen uw persoonsgegevens mogelijks openbaar gemaakt worden aan transport partners, datacenters, financiële instellingen, verzekeringsmaatschappijen, IT-partners, payment providers, softwareleveranciers, cloud partners, etc.

Indien het noodzakelijk is dat NUTRISAN in dit kader uw persoonsgegevens openbaar maakt aan derden, is de betreffende derde partij verplicht om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacy Verklaring.

Onverminderd voorgaande, is het evenwel mogelijk dat NUTRISAN uw persoonsgegevens openbaar maakt:

 • Aan de bevoegde autoriteiten (i) wanneer NUTRISAN hiertoe verplicht is op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en (ii) ter vrijwaring en verdediging van de rechten van NUTRISAN.
 • Wanneer NUTRISAN of nagenoeg al haar activa wordt overgenomen door een derde partij, in welk geval uw persoonsgegevens die NUTRISAN heeft verzameld, één van de overgedragen activa zal zijn.
  In alle overige gevallen zal NUTRISAN uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of doorgeven aan derde partijen, tenzij wanneer zij (i) hiervoor uw toestemming heeft bekomen en (ii) met de betreffende derde partij een dataverwerkingsovereenkomst heeft afgesloten, die de nodige garanties bevat betreffende confidentialiteit en privacy conforme behandeling van uw persoonsgegevens.

V. Grensoverschrijdende verwerking persoonsgegevens

Elke overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) aan een bestemmeling die zijn woonplaats of zetel heeft in een land dat niet valt onder een adequaatheidsbesluit uitgevaardigd door de Europese Commissie, zal worden beheerst door bepalingen van een data transfer agreement, die ofwel (i) de standaard contractuele clausules zoals bepaald in de ‘Beslissing van de Europese Commissie van 5 februari 2010 (Decision 2010/87/EC)’ zal bevatten, ofwel (ii) passende waarborgen bieden door enig ander mechanisme op grond van de Privacy Wetgeving of enige andere regelgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens.

VI. Opslag persoonsgegevens

Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is (i) door de wet of (ii) door de naleving van een andere wettelijke verplichting, bewaart NUTRISAN uw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het behalen en het vervullen van de doelen, zoals beschreven in deze Privacy Verklaring onder ‘III. Gebruik persoonsgegevens’. In het geval een klant van NUTRISAN gedurende vijf (5) opeenvolgende jaren niet is overgegaan tot het plaatsen van een bestelling of enige andere vorm van contact met NUTRISAN, zullen diens persoonsgegevens worden gewist (behoudens geen uitdrukkelijk uitschrijven van de nieuwsbrief).

VII. Uw privacy rechten

In het kader van de verwerking van uw persoonsgegevens, beschikt u over volgende privacy rechten:

 • Recht op inzage van uw persoonsgegevens;
 • Recht op rectificatie, vervollediging of update van uw persoonsgegevens;
 • Recht op schrapping van uw persoonsgegevens (‘right to be forgotten’) (NUTRISAN wijst u er in dit kader wel op dat bepaalde diensten niet meer toegankelijk zullen zijn of verstrekt kunnen worden, indien u bepaalde noodzakelijke persoonsgegevens schrapt of laat schrappen);
 • Recht op een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;
 • Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wanneer u uw privacy rechten wenst uit te oefenen, gelieve dan contact op te nemen met info@nutrisan.com of het formulier voor de uitoefening van uw privacy rechten in te vullen en aan NUTRISAN te bezorgen via e-mail of per post.

U kan deze rechten in principe kosteloos uitoefenen via bovenvermeld formulier.

Wilt u geen nieuwsbrieven of informatie over de producten/diensten van NUTRISAN meer ontvangen, kunt u zich op elk moment uitschrijven door te klikken op de knop “uitschrijven”, zoals onderaan voorzien in elke e-mail van NUTRISAN.

VIII. Beveiliging persoonsgegevens

NUTRISAN verbindt er zich toe om passende en redelijke fysieke, technologische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van (i) ongeoorloofde of onrechtmatige toegang tot uw persoonsgegevens, alsook (ii) verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens.

NUTRISAN zal alle persoonsgegevens die zij heeft verzameld, bewaren in de cloud met datacenters in de EU.

Niettegenstaande (i) het veiligheidsbeleid van NUTRISAN, (ii) de controles die zij uitvoert en (iii) de handelingen die zij stelt in dit kader, kan een onfeilbaar niveau van veiligheid niet worden gegarandeerd. Geen enkele methode van overdracht of doorgifte via het internet noch enige methode van elektronische opslag is 100% veilig, zodat NUTRISAN in dit kader geen absolute veiligheid kan garanderen.

Tot slot zal de veiligheid van uw account ook mee afhangen van de geheimhouding van uw wachtwoord en andere accountinformatie. NUTRISAN zal nooit vragen om uw wachtwoord en evenmin zal u ertoe gehouden zijn om dit zelf mee te delen. Wanneer u uw wachtwoord toch aan een derde hebt meegedeeld, zal deze derde via uw wachtwoord toegang verkrijgen tot uw account en uw persoonsgegevens. In dat geval bent u zelf aansprakelijk voor de handelingen die gesteld worden door het gebruik dat gemaakt wordt van uw account. NUTRISAN raadt u dan ook ten stelligste aan om uw wachtwoord onmiddellijk te wijzigen wanneer u vaststelt dat iemand toegang heeft tot uw account, en meteen contact op te nemen met NUTRISAN.

IX. Update Privacy Verklaring

NUTRISAN is gerechtigd om deze Privacy Verklaring te updaten door een nieuwe versie op de Website te plaatsen. Het is dit kader ten zeerste aangewezen om regelmatig de Websites en de betreffende pagina waarop de Privacy Verklaring wordt weergegeven, te raadplegen om zeker te zijn dat u kennis hebt van enige wijzigingen.

X. Verwijzingen naar andere websites

De Website kan mogelijks hyperlinks bevatten naar andere websites. Wanneer u één van deze links aanklikt, gaat u mogelijks naar een andere website of internetbron die bewust of via cookies of andere technologieën informatie over u zou kunnen verzamelen. NUTRISAN draagt geen enkele verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid of controlebevoegdheid over deze andere websites of internetbronnen, noch over hun inzameling, gebruik en verspreiding van uw persoonsgegevens. U dient zelf het privacy beleid van deze andere websites en internetbronnen na te kijken zodoende te kunnen oordelen of zij in overeenstemming met de Privacy Wetgeving handelen.

XI. Contacteer NUTRISAN

Indien u vragen heeft over de Privacy Verklaring of over de wijze waarop NUTRISAN uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, gelieve ons te contacteren via info@nutrisan.com.

Indien u ontevreden bent omtrent de manier waarop NUTRISAN deze vragen of opmerkingen heeft behandeld of wanneer u enige klachten heeft over de manier waarop NUTRISAN uw gegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, kan u een klacht indienen bij de Privacy Commissie.